CIPO, S.C.C.L.


CIPO, S.C.C.L.
Àmbit: Comarcal


Carrer Himàlaia, 41-57 - 08207 Sabadell (Vallès Occidental) - Barcelona
Xavier Martínez Biosca 93 723 35 99 93 723 44 37 cipodir@cipo.cat
www.cipo.cat

Disposem de botiga online http://www.cipo.cat/productes i fem venta directa al nostre centre.


Bugaderia, Tintoreria
Servei de bugaderia i bugaderia industrial per a petites i mitjanes empreses, residències (roba plana i felpa), llars d'infants, perruqueries (tovalloles), empreses (vestuari laboral), restaurants, particulars... El servei inclou: rentat, assecat, planxat, plegat , embossat, control de peces i repàs. Tipus de roba: llençols, coixineres, vànoves, protectors, roba felpa: tovalloles, barnús, roba forma: vestuari laboral; roba especial: mantes, cortines, farciment nòrdic. No es fa rentat en sec. Transport: servei de recollida i lliurament de la roba. El client pot portar la roba directament a CIPO o també pot escollir el servei de recollida i lliurament.

Jardineria, vivers, "gardens" i activitats forestals
Serveis de Medi Natural: manteniment del Parc Fluvial del Riu Ripoll i del Rodal de Sabadell on realitzem les següents tasques: neteja d'abocadors incontrolats, treballs de motoserra i desbrossades, manteniment de les xarxes de reg, col·locació de senyalitzacions, manteniment de franges de seguretat, plantacions escolars i/o populars, manteniment de xarxes de camins, manteniment de parcs periurbans, itineraris, àrees de lleure i hortes, recuperació i condicionament de fonts, construcció de diferents elements de fusta (baranes, passarel·les, compostadors, etc). Servei de Jardineria: manteniment i conservació de gespa esportiva, manteniment d'elements de mobiliari de parcs urbans, manteniment de jardineria en espais verds públics, manteniment de jardineria a jardins particulars, manteniment de jardineria per a empreses, poda d'arbrat viari i singular , obra nova de jardineria i instal·lacions de jardineria, projectes de jardineria, disseny de jardins, construcció de jardins, reformes de jardins, recuperació de talussos, instal·lació de cobertes vegetals extensives i intensives, instal·lació de pantalles vegetals, instal·lació de sistemes de reg, creació i manteniment d'horts escolars i particulars, disseny i plantació d'horts, manteniment, ajudes puntuals i assessorament.

Manufactures, manipulats i envasats
Retràctil, skin i blisters, manipulats industrials en general de tot tipus de productes: visos, cosmètica, etiquetes, muntatges, etc, soldadures per ultrasò.

Neteja i manteniment d’edificis i locals
Neteja d’oficines. Manteniment de la neteja, terres (escombrat sec o humit, fregat), mobiliari, telèfons, ordinadors, portes. Neteja de naus industrials. Neteja dels terres de forma manual (escombra o mopa) o amb maquinària (escombradora i/o fregadora), pols parets, sostres, llums. Neteja de pàrquings. Manteniment de la neteja (trimestral, semestral, anual). Neteja del terra amb maquinària (escombradora i fregadora), neteja de la pols en portes, llums, sostres i canonades. Neteja comunitats de veïns. Manteniment de la neteja amb la freqüència que demani el client (1 o 2 vegades a la setmana, quinzenal, mensual). Neteja de terres de vestíbul i escala sencera, cabina ascensor, barana, porta entrada, vidres. Neteja escoles. Manteniment de la neteja d’aules, lavabos, despatxos.....utilitzant les tècniques més adequades en tot moment. Neteja final d’ obra. Fem la primera neteja d’ habitatges de primera construcció o després d’ una reforma. Netegem terres, mobiliari, portes, finestres, vidres, cuina, lavabos. Neteja de vidres. Neteges puntuals o manteniments. Vidres baixos i alts. Disposem d'un braç per treballar alçades.

Reciclatge, recollida i recuperació
Recollida de mobles i estris vells al carrer; Recollida d'oli vegetal per a la seva reutilització.

Tractaments documentals
Destrucció de documents, tractament individualitzat: en cas necessari, un assessor us visitarà i us farà una proposta de treball personalitzada, elaboració d'un contracte de servei amb el detall de tots els serveis de destrucció de documents que es prestaran, desplaçament del nostre personal, degudament uniformat i identificat, a les vostres instal·lacions, possibilitat de contractar contenidors tancats i precintats per poder dipositar la vostra documentació destruida, i que garanteixen la seva custòdia i confidencialitat, recollida periòdica dels documents destruits (segons s'estableixi en el Contracte de Servei) i triturat en el vostre propi recinte o en la nostra empresa. Confidencialitat assegurada, procés de destrucció de documents segons la norma DIN/CEN 32757, presència, en el procés de destrucció, de qualsevol persona designada pel client, compromís amb el Medi Ambient. CIPO SCCL transporta les partícules obtingudes dels vostres documents destruits per al seu reciclatge, lliurament del Certificat de Destrucció tal i com marca la Llei Orgànica 15/199 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Artesania
Elaboració de productes artesanals: espelmes, marqueteria, paper reciclat, trencadís, feltre...


Productes i Serveis